คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคลิปทั้ง 4 ชุด ต่อไปนี้ สามารถเป็นแนวทางสำหรับคุณครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการทบทวน เทคนิควิธีการสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนที่เป็นดาราศาสตร์ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ได้อย่างดีLeave a Comment