คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ประถมศึกษา เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคลิปทั้ง 4 ชุด ต่อไปนี้ สามารถเป็นแนวทางสำหรับคุณครู ระดับประถมศึกษา ในการทบทวน เทคนิควิธีการสอนเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์ เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ได้อย่างดีLeave a Comment