[ชนะเลิศ] ครูดีเด่นสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน ...