ปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ซีกฟ้าเหนือใต้ ไทย-นิวซีแลนด์ [21 มีนาคม 2557]

วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาตั้งฉากกับผิวโลกที่เส้นศูนย์สูตร เวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวัน เหตุการณ์นี้ ...

วิธีการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวง (ลองจิจูด) โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส

การทำปฏิบัติการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส จะต้องหาคู่ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแนวแส้นแวง (ลองกิจูด) เดียวกัน  โดยมีระยะทางห่างกันอย่างน้อย ...