บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 1. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ประวัติอีราโทสทีเนส และผลงานการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกแนวเส้นแวงด้วยเงาของดวงอาทิตย์

อีราโทสทีเนส (Eratosthenes) เป็นนักภูมิศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งภูมิศาสตร์” (father of geography) เนื่องจากว่า ระหว่างที่ปราชญ์ท่านอื่นให้ความสนใจต่อการบรรยายทางภูมิศาสตร์อยู่นั้น ...

ปฏิบัติการ Eratosthenes วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาวเส้นรอบวงโลกที่ อพวช.

        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...