[คลิป] วีดิทัศน์ประกอบการเรียน สสวท. เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (EMS)

เนื้อหา ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ หรือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ เป็นเนื้อหาดาราศาสตร์ที่มีการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...