[TACS2015] การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า

โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ...