บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 1. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ซีกฟ้าเหนือใต้ ไทย-นิวซีแลนด์ [21 มีนาคม 2557]

วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาตั้งฉากกับผิวโลกที่เส้นศูนย์สูตร เวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวัน เหตุการณ์นี้ ...

วิธีการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวง (ลองจิจูด) โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส

การทำปฏิบัติการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส จะต้องหาคู่ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแนวแส้นแวง (ลองกิจูด) เดียวกัน  โดยมีระยะทางห่างกันอย่างน้อย ...

ประวัติอีราโทสทีเนส และผลงานการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกแนวเส้นแวงด้วยเงาของดวงอาทิตย์

อีราโทสทีเนส (Eratosthenes) เป็นนักภูมิศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งภูมิศาสตร์” (father of geography) เนื่องจากว่า ระหว่างที่ปราชญ์ท่านอื่นให้ความสนใจต่อการบรรยายทางภูมิศาสตร์อยู่นั้น ...