คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ประถมศึกษา เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ...

คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสุริยะ

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ระบบสุริยะ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคลิปทั้ง 4 ชุด ...

อบรมหลักสูตรการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ม.ปลาย ของ สสวท.

     เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ...

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย-วิทยาลัยครูปากเซ สปป.ลาว

     เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 :: โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2, สนง.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ...