แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม)

แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้น-ข้างแรม  (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม) เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสังเกตการขึ้นตกของดวงจันทร์ ...

อบรมหลักสูตรการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ม.ปลาย ของ สสวท.

     เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ...