อบรมหลักสูตรการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ม.ปลาย ของ สสวท.

     เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ...