กราฟอนาเลมมา (analemma) กราฟแสดงค่าการเบี่ยงเบนของแสงดิ่งดวงอาทิตย์ และสมการแห่งเวลาตลอดทั้งปี

อะนาเลมมา(Analemma) เป็นกราฟแสดงละจิจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากในวันต่างๆตลอดปีและสามารถหาสมการเวลาได้จากอะนาเลมมา โดยจากอะนาเลมมาเราจะได้ข้อมูลสำคัญ ...