สถาบันพระมหากษัตริย์กับสุริยุปราคา สุริยุปราคากับดาราศาสตร์ไทย [สถาบันพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย]

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังจะศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ...