ธรณีวิทยาของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ [ปราสาทอิฐ ปราสาทหินทราย ปราสาทศิลาแลง]

หน่วยที่ 2 ธรณีวิทยาของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างปราสาท ธรณีวิทยา (Geology) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารที่เป็นส่วนประกอบของโลก เช่น แร่ ...