ตารางค่าตรีโกณมิติ ระยะมุม Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ สำหรับหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์

ตารางแสดงค่า Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อ Gnomon (เมื่อคุณครูและนักเรียนหาค่า tan ของมุม a ได้แล้ว ...

วิธีการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวง (ลองจิจูด) โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส

การทำปฏิบัติการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส จะต้องหาคู่ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแนวแส้นแวง (ลองกิจูด) เดียวกัน  โดยมีระยะทางห่างกันอย่างน้อย ...

วิชาโบราณดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์โบราณ ดาราศาสตร์แห่งบรรพกาล

โบราณดาราศาสตร์ หรือ ดาราศาสตร์โบราณ หรือ ดาราศาสตร์แห่งบรรพกาล (archaeoastronomy) เป็นการศึกษาความคิดเรื่องโลก ดวงดาวและอวกาศ จากบันทึกเก่าแก่และหลักฐานทางดาราศาสตร์ ...

หนังสือ อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

21 ตุลาคม 2556 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัวหนังสือชุดใหม่ “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” ค้นคว้าย้อนหลังถึงอารยธรรมในสุวรรณภูมิหลายพันปี ...

ปฏิบัติการ Eratosthenes วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาวเส้นรอบวงโลกที่ อพวช.

        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...

ปฏิบัติการพิสูจน์สุริยะปฏิทินขอมพันปี แม่นยำทุกฤดูกาลเหนือกาลเวลา ปราสาทภูเพ็ก จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2556:: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมกิจกรรม “รับพลังสุริยันจันทรา ต้อนรับดาวหางแพนสตาร์ ปีใหม่มหาศักราช ณ ปราสาทภูเพ็ก ...