[TACS2015] การนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 2

26-27 ธันวาคม 2558 : ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...