ตารางค่าตรีโกณมิติ ระยะมุม Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ สำหรับหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์

ตารางแสดงค่า Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อ Gnomon (เมื่อคุณครูและนักเรียนหาค่า tan ของมุม a ได้แล้ว ...