[CERN2555] Black Box และ Cloud Chamber สื่อการสอนฟิสิกส์จากครูเซริ์น ปี 2555 สู่เด็กไทย

ประเทศไทยได้ดำเนินตามโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ให้แก่เด็ก ...