[ชนะเลิศ] ครูดีเด่นสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน ...

ครูสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สพม.33 จ.สุรินทร์

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ (เจ้าของบล็อกดาราศาสตร์ศึกษา ; www.astroeducation.com) ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ...