พิธีรับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา รับโล่รางวัลพระราชทานฯ ปี 2559

3 กันยายน 2559 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 100,000 บาท เข็มและเกียรติบัตร ...

[ชนะเลิศ] ครูดีเด่นสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน ...