แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม)

แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้น-ข้างแรม  (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม) เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสังเกตการขึ้นตกของดวงจันทร์ ...

คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ประถมศึกษา เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคลิปทั้ง ...

คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

คลิปอบรมครูดาราศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสุริยะ

รวมคลิปอบรมครูผู้สอนดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ระบบสุริยะ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคลิปทั้ง 4 ชุด ...