[TACS2015] โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ

โครงงานเรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

[สพฐ.2558] ผลการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัติ

ชื่อเรื่อง (ไทย) : ผลการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัติ ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) : ...

ภาพกิจกรรมปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการโทคโนโลยีสารสนเทศ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัติ

ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการโทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัติ (ปฏิบัติการวสันตวิษุวัติ วัดขนาดโลก) ภาพที่ ...

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 1. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ...