ตารางค่าตรีโกณมิติ ระยะมุม Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ สำหรับหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์

ตารางแสดงค่า Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อ Gnomon (เมื่อคุณครูและนักเรียนหาค่า tan ของมุม a ได้แล้ว ...

วิธีการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวง (ลองจิจูด) โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส

การทำปฏิบัติการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส จะต้องหาคู่ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแนวแส้นแวง (ลองกิจูด) เดียวกัน  โดยมีระยะทางห่างกันอย่างน้อย ...