พิธีรับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา รับโล่รางวัลพระราชทานฯ ปี 2559

sakanan-stem-award13 กันยายน 2559 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 100,000 บาท เข็มและเกียรติบัตร รางวัลครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ประเทศไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ณ โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นครูจำนวน 1 ใน 5 คนที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

sakanan-stem-award2

sakanan-stem-award3

sakanan-stem-award4

ชมคลิป พิธีรับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปี 2559Leave a Comment