[ชนะเลิศ] ครูดีเด่นสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน และลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง ณ โรงเรียนของครูที่ปฏิบัติการสอน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

stem-awardสสวท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 คน รางวัลชมเชยพิเศษ จำนวน 3 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 4 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 4 ประะเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 คน

ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (รางวัลชนะเลิศ) ระดับม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ คือ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สพม. 33 ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกดาราศาสตร์ศึกษา (www.astroeducation.com) แห่งนี้ >> [ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย]

stem-astro-teacher

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) นั้น มีการประเมินความโดดเด่น 4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (2) ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (3) ด้านผลงานวิจัย และ (4) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับกระผม ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ท่านศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนางานด้านสะเต็มศึกษา จนได้รับการยอมรับและเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นต่อไปได้ และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ที่ร่วมกันเรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในวิชาดาราศาสตร์ได้อย่างน่าประทับใจ  … ขอบพระคุณทุกคนครับ Leave a Comment