ผลงานสะเต็มศึกษาดาราศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการ ISMTEC2016 เวทีเสนอผลงานของครูดีเด่น STEM Education

The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC) 2016, is the third ISMTEC to be held, again in Bangkok Thailand. ISMTEC 2016 will draw K-12 teachers, administrators, consultants and specialists, university educators and STEM education researchers from the 10 ASEAN countries (Association of Southeast Asian Nations) and from many other countries around the world.

ISMTEC2016-logoการประชุมวิชาการ ISMTEC 2016 ในครั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะสนับสนุนให้ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านสะเต็มศึกษา แบบโปสเตอร์

ทั้งนี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จะได้ร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรมและแนวทางสะเต็มศึกษา : Effect of teaching and learning about Celestial motion through a sociocultural approach and STEM Education” ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2559 

Website: [http://ismtec2016.ipst.ac.th/]Leave a Comment