[โปสเตอร์] ผลงานครูดีเด่น STEM Education สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ งาน STEM festival 2016

STEM-sakanan-posterโปสเตอร์ ผลงานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข) เพื่อจัดแสดงในงาน STEM festival 2016 ผลงานด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เรื่อง การโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรมและแนวทางสะเต็มศึกษา โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จะเข้าร่วมงานเสวนาในประเด็น “สะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน” ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (23 กรกฎาคม 2559) และโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี (8 สิงหาคม 2559)Leave a Comment