รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็น ทีมคณะทำงานพิเศษ Smart STEM Team ของสถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ.

stem-teamรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทีมคณะทำงานพิเศษ Smart STEM Team ของสถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. มีรายชื่อดังนี้
1 นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ ครู คศ. 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
2 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ครู ชำนาญการ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
3 นายยรรยงค์ ณ บางช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง
4 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
5 นายศานิตย์ ศรีคุณ ครู คศ.1 โรงเรียนพุทไธสง
6 นางจิราภรณ์ สมฤดี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
7 นายเทวฤทธิ์ จันเสริม ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพุทไธสง
8 นาง กนิษฐา อุ่นอนันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
9 นายสุขสันต์ การสะอาด ครู ค.ศ.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
10 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกศรี
11 นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา ครู คศ.1 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ”ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”
12 นางสาวรสริน แสงสุวรรณ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
13 นางสาวสายชล สุขโข ครูชำนาญการ โรงเรียนจ่านกร้อง
14 นางปิยะวรรร เชิญทอง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
15 นายบุญนาค ไชยศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ สพป. น่าน เขต 2
16 นางอัญชลี สุทธิสว่าง ครูชำนาญการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
17 ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
18 นายนรินทร รัตนทา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
19 นายสำเร็จ สระขาว ครูชำนาญการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม
20 นายปฏิวัติ ไชยมาตร ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
21 นางสาวรุ่งนิภา นามวิจิตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
22 นายพงษ์พิณิตย์ อุทธิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. น่าน เขต 2
23 นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ ครู คศ.1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
24 นางรุ่งนภา สังสอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
25 นางสาวพิลึก นิลศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพล
26 นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสลุด
27 นางอัจฉรา ไชยสี..ขูรีรัง ครู คศ.1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
28 นางขวัญกมล จางวิริยะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
29 นางศิริพร ทองขาว ครู ค.ศ.3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
30 นางพิชญ์นภา สิงหกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
31 นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล ครูชำนาญการ โรงเรียนบรบือ
32 นายพิชิต คำบุรี ครูชำนาญการ โรงเรียนจักรคำคณาทร
33 นางจารุวรรณ รักษ์รอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
34 นายสุริยา ชาปู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
35 นางอิสรีย์ บานแย้ม ศก.ชำนาญการพิเศษ สพม. 30
36 นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
37 นายจตุรงค์ กมลเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ. โรงเรียนกมลาไสย
38 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครูชำนาญการ โรงเรียนมัญจาศึกษา
39 นายวุฒิชัย ภูดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
40 นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมแพศึกษา
41 นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ สพป. ร้อยเอ้ด เขต2
42 นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
43 นายเอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 40
44 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู คศ.1 โรงเรียนนนทรีวิทยา
45 นางศุภสินี เพ็งจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดรางบัว
46 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ สพม. 35
47 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
48 นายอัครพล สุวรรณธัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
49 นางไพลิน ยาวิไชย ครู คศ.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
50 นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 34
51 นาย พิทธพนธ์ พิทักษ์ ครู คศ.1 รร.กระบุรีวิทยา
52 นางสาวศุภาวิตา จรรยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
53 นายกฤษฎา ทองกำเหนิด ครู คศ.2 โรงเรียนศรียาภัย
54 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว ครู คศ.1 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
55 นายสันท์ชัย นัยติ๊บ ครู คศ.1 โรงเรียนลิไทพิทยาคม
56 นายนพรัตน์ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ
57 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ครูชำนาญการ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
58 นายวีรวุฒ ธรรมโสม ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
59 นางกัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
60 นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพิมายวิทยา
61 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครู คศ.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
62 นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย ครูค.ศ.2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ
63 นางกัญจน์กมล มาลี ศึกษานิเทศก์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
64 นายวิชัย ลาธิ ครู คศ.1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
65 นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
66 นางสาวสุพรรณวดี ประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
67 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
68 นายโกศล เดชโนนสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
69 นางจรินทร์ ธงงาม ครูชำรายการ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
70 นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. พิษณุโลก เขต 3
71 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
72 นางสุภาวดี สาระวัน ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
73 นางสาวศิริวิมล ใบตัน ครู คศ 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
74 นายชัยพร มิตรพิทักษ์ ครู โรงเรียนหอวัง
75 นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวัสดีวิทยา
76 นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
77 นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี ครู คศ. 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
78 นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้า ครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนสองพิทยาคม
79 นางสาวจินดา พราหมณ์ชู ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
80 นางสาวศรวณีย์ ลาเต ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
81 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
82 นายโชคชัย แจวิจารณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
83 นายมานะ อินทรสว่าง ครู คศ.2 โรงเรียนศึกษานารี
84 นางสาวภาวิณี จุรีมาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
85 นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
86 นายมนัส ชวดดา ครู คศ.1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
87 นางสาวปฐวี บุญพิทักษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
88 นายปัญญา พรหมศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
89 นางพัชรี ช้อนแก้ว ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
90 นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
91 นายธนากฤช ครุเจนธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
92 นางดรรชนี วรรณทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
93 นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
94 นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. นครราชสีมา เขต 6
95 ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์ คำศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
96 นางสาวพัชรี บุญโสม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
97 นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
98 นางสาวณภัทร จันทะบุตร ครู โรงเรียนบ้านสะแร
99 นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
100 นายวรณัฐ หมีทอง ครู คศ.1 โรงเรียนหนองบัว
101 นาย เมฆา ดีสงคราม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
102 นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
103 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
104 นางสาววัลภานาม ปัชชาเขียว. วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
105 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
106 นายอวยชัย ทรงมุสิก ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนศรียาศัย
107 นางเบญญภัทณ์ เมืองแคล้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
108 นางน้ำค้าง รัตนพันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
109 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
110 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู คศ.2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
111 นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง ครู คศ.1 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
112 นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ ครู คศ.2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
113 นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 28
114 นางสาวชฏาพร ช่วยชู ครู คศ. 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
115 นายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ ครู คศ. 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
116 นายธนกฤต เลิศล้ำ ครู คศ.2 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
117 นางอัญชลี เลิศล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
118 นางภารดี วิจิตรจันทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
119 นางสาวยศวรรณ นวลละออ ครูชำนาญการ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
120 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
121 นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทพา
122 นางทิพพา แก้วหนองแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนพิมายวิทยา
123 นายปาโมกข์ ทาประสิทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
124 นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
125 นายสนธยา รอดแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
126 นางกาญจนา คำแก้ว ครู คศ.1 โรงเรียนเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

หมายเหตุ “ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน เป็นทีมคณะทำงานพิเศษ (Smart STEM Team สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก.สพฐ.) ในครั้งนี้ จะได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะทำงาน/ คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปี ๒๕๕๙ ของ สพฐ. คณะต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากขาดคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ หรืออยู่นอกสังกัด สพฐ. จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ที่มา : เพจกลุ่ม ครู สควค. โพสต์โดย Piched JubjittLeave a Comment