[TACS2016] ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล

daylight

โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 3 (TACS-2016) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2559 

บทคัดย่อ
ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ไม่ซ้ำรอยเดิมทุกวัน โดยในรอบ 1 ปี จะมีบางวันที่ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บางวันขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีเพียง 2 วันเท่านั้น ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดีคือ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 23 กันยายน โดย 2 วันนี้ กลางวันมีระยะเวลาเท่ากับกลางคืน วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ วันที่ 21 มิถุนายน ในวันนี้เวลากลางวันจะมากกว่ากลางคืนที่สุด ส่วนในวันที่ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุด ช่วงเวลากลางคืนจะมากกว่ากลางวันที่สุด ปรากฏการณ์เหล่านี้ ทำให้เกิดฤดูกาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลกในแต่ละวัน

โครงงานนี้ จะแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาลของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์จากแผนที่ดาว ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับการศึกษาด้วยโปรแกรม Stellarium ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจความแตกต่างของระยะเวลากลางวันกลางคืนในแต่ละฤดูกาลกับเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ (ไฟล์ PDF) :: คลิกเลย >> [การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์]
ดาวน์โหลดบทความ (Paper) (ไฟล์ PDF) :: คลิกเลย >> [Paper TACS2016]Leave a Comment