[ชนะเลิศ] นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ม.ปลาย ดาราศาสตร์ ระดับคุณภาพดีมาก ลำดับที่ 1

science-education-award 12-13 กันยายน 2558 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับคุณภาพดีมาก ลำดับที่ 1 (ชนะเลิศ) เรื่อง “ผลการประยุกต์ใช้สื่อสังคมเพื่อปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวุษุวัติ” โดยนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และแบบนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2558” National Conference “Upgrading the Quality of Science Education 2015” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

Circumference-poster

ทั้งนี้ นวัตกรรม/งานวิจัยที่มีคุณภาพดีมาก ลำดับที่ 1 ในแต่ละระดับ (ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย จะได้ตีพิมพ์เป็นบทความฉบับเต็มภาษาไทย ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2558” โดยเรื่อง ผลการประยุกต์ใช้สื่อสังคมเพื่อปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวุษุวัติ ตีพิมพ์ในหน้าที่ 180-200 นอกจากนี้ ผลงานรายการนี้ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง “Applying Social Media for Measure Earth’s Circumference from Different Locations on the Vernal Equinox” ยังจะได้นำเสนอในงาน The 23rd International Conference on Computers in Education. (ICCE-2015; November 30-4 December 2015, China) อีกด้วยLeave a Comment