บทบาทของโครงการเซิร์นกับโอกาสของครูฟิสิกส์ไทย [ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น]

cernteacher          เซิร์น (CERN) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า European Organization for Nuclear Research (อังกฤษ) หรือ Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire (ฝรั่งเศส) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
          บทบาทหลักของเซิร์น คือ การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเรื่อง เครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เซิร์นจึงเป็นสถานที่ทำการทดลองมากมายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง โดยหน้าที่หลักของเซิร์น มี 4 ประการ ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข มีความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังนี้
           1. การวิจัย: ศึกษาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล ; เซิร์นมีเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (Large Hadron Collider – LHC) ประกอบด้วยสถานีทดลองและเครื่องตรวจวัดอนุภาค 6 เครื่อง คือ ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM และ LHCf  เพื่อใช้ศึกษาและตรวจวัดผลของการชนกันของอนุภาคโปรตอน เพื่อค้นหา ฮิกส์โบซอน, พิสูจน์ทฤษฎีสมมาตรยวดยิ่ง (Supper symmetry theory), ค้นหามิติพิเศษ (Extra-dimensions) นอกเหนือจากที่มนุษย์เคยรู้จัก, ค้นหาอนุภาคที่อาจเป็นสสารมืด (dark matter) ซึ่งความรู้ใหม่เหล่านี้ จะทำให้มนุษย์ได้เข้าใจถึง “กฎพื้นฐานของจักรวาล” ตั้งแต่การกำเนิดอนุภาค จนกระทั่งการกำเนิดเอกภพที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

          2. เทคโนโลยี : พัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำหน้า ; เซริ์น มีชื่อเสียงในฐานะเป็นต้นกำเนิดของ World Wide Web ; www ที่เป็นประโยชน์ต่อการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารของคนทั้งโลก ดังนั้น เทคโนโลยีของเซริ์นที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทดลองและประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ จะมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          3. ความร่วมมือ : สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลโลกด้วยวิทยาศาสตร์ ; เซริ์น เปิดโอกาสให้มีการส่งครูและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม และมีนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายเชื้อชาติมาทำงานร่วมกัน ทั้งในสานักงานของเซิร์น หรืออยู่ตามสถานีทดลองต่างๆ อันแสดงถึงความร่วมมือระหว่างชาติต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป้าหมายร่วมกันในระดับสากล คือ การค้นหาคำตอบของจักรวาล ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า เซิร์น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
          4. การศึกษา : สร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ; เซิร์น มีโปรแกรมนักศึกษาฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน โดยให้โอกาสนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ได้ศึกษาความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมอบรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ซึ่งมีทั้งการอบรมครูจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือการอบรมครูจากหลายๆ ประเทศรวมกัน ครูจะได้เยี่ยมชมสถานที่ภายในเซิร์น และได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีฟิสิกส์และฝึกปฏิบัติทดลอง รวมถึงการสร้างสื่อการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป
          ดังนั้น การที่นักศึกษาและครูฟิสิกส์จากประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเซิร์น นอกจากการเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์จากการทดลองและกิจกรรมต่างๆ ของเซิร์น แล้ว ยังจะทำให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยฟิสิกส์อนุภาคของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบสิ่งใหม่ๆ รวมถึงช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ของประเทศไทย จากโครงการระดับโลกนี้อีกด้วย
         
English Version
          The European Organization for Nuclear Research; CERN (French : Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) is an international organization whose purpose is to operate the world’s largest particle physics laboratory.

          CERN’s main function is to provide the particle accelerators technology and other infrastructure needed for high-energy physics research. As a result, numerous experiments have been constructed at CERN following international collaborations. In addition, CERN has a large computer center which containing powerful data-processing facilities for experimental-data analysis. These are my visions for 4 CERN’s main function as following;
          1. Research : finding answers about the beginning of universe. CERN has the Large Hadron Collider – LHC which consists of 6 detector particle experiment stations viz ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM and LHCf. It is used to study and detect the collision of protons to seek the Higgs boson (Higgs particle), prove Supper symmetry theory, seek extra-dimensions which humans never know that, and seek dark matter. Consequently, humans will understand more about “the fundamental laws of the universe” from new knowledge, since the advent of particles until the beginning of the universe which we live now.
          2. Technology : designing advance technologies. CERN was the birthplace of the World Wide Web ; www.  It was used to communication, transfer and share more information through internet. Therefore, CERN’s technologies which was developed for experimentation and  analysis science’s data, must has more benefits for daily life in both present time and future.
          3. Collaboration : science community for human unity. Physics teachers and student in universities around the world can attend in CERN’s program. They have more researchers who come from different countries, work at CERN in both offices and experiment stations. These are reflect to a greater collaboration between nations for a common goal at the international level is seek the beginning of universe. Then, CERN is an international organization for peace, decrease conflict, enhance collaboration and join together. They have used scientific concept and scientific reasoning to human unity.
          4. Education : enhance scientist new generation ; CERN-student summer programs were created for physics students who was selected to join in this program. They will study in both particle physics theory and have experience in experimentation with CERN’s researchers. In addition, CERN-physics high school teacher program were created for physics teachers who was selected to attend this program which has two versions ; the same country or several countries. They will visit Globe Universe of particle exhibitions, learning particle physics theory and training in science’s experimentation. Moreover, they will have new experience for developing materials, designing activities, teaching and learning appropriate for their students.
          In conclusion, it is the best opportunity for Thai students and Thai physics teachers with participate in CERN’s programs for both students and teachers. Not only access to new knowledge of physics experiments and CERN’s activities but also resulting in the development of particle physics research in Thailand and as part of the discovery of new things. Moreover, these project also enhance the level of teaching and learning physics in Thailand.

หมายเหตุ เว็บไซต์โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น : http://thaicern.slri.or.th/Leave a Comment