แผนที่ดวงจันทร์ แผนที่แสดงตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนดวงจันทร์ ชื่อสถานที่บนดวงจันทร์ ชื่อตำแหน่งบนดวงจันทร์

แผนที่แสดงตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนดวงจันทร์

บนดวงจันทร์มีหลุมบ่อหรือเที่เรียกทับศัพท์ว่าเครเตอร์ ไม่มีน้ำหรือทะเล แต่กาลิเลโอผู้เอากล้องโทรทรรศน์ส่องดูเป็นคนแรกคิดว่าดวงจันทร์เหมือนโลก จนให้บริเวณกว้างดังทะเลบนดวงจันทร์ว่า ทะเล หรือ มหาสมุทร ตรงกับคำละตินว่า มาเร (Mare) ซึ่งมีพหูพจน์ว่า มาเรีย (Maria) นอกจากนี้ยังมีภูเขา หุบเหว เป็นต้น

ทะเล
1. Mare Frigoris
2. Mare Imbrium
3. Sinus Aestuum (Bay of Seething)
4. Sinus Medii (Bay of the Center)
5. Mare Vaporum (Sea of Vapors)
6. Mare Serenitatis (Sea of Serenity)
7. Mare Tranquillitatis (Sea of Tranquillity)
8. Mare Crisium (Sea of Crises)
9. Mare Fecunditatis (Sea of Fecundity)
10. Mare Nectaris (Sea of Nectar)
11. Mare Nubium (Sea of Clouds)
12. Mare Humorum (Sea of Moisture)
13. Mare Cognitum (Known Sea)
14. Oceanus Procellarum (Ocean of Storms)
15. Sinus Roris (Bay of Dew)
16. Sinus Iridum (Bay of Rainbows)
17. Lacus Somniorum (Lake of Sleep)
18. Palus Somnii (Marsh of Sleep)
19. Mare Anguis (Sea of Snakes)
20. Mare Undarum (Sea of Waves)
21. Mare Spumans (Sea of Foam)
22. Palus Epidemiarum (Marsh of Diseases)

ภูเขา
23. Montes Alpes
24. Vallis Alpes (Alpine Valley)
25. Montes Caucasus
26. Montes Apenninus
27. Montes Haemus
28. Montes Taurus
29. Montes Pyrenaeus
30. Rupes Recta (Straight Wall)
31. Montes Riphaeus
32. Vallis Schröteri (Schröter’s Valley) [Northwest of Crater Aristarchus, 73, and North of Crater Erodotus]
33. Montes Jura

เครเตอร์
34. Crater Aristotle [on the East part of Mare Frigoris, 1]
35. Crater Cassini
36. Crater Eudoxus
37. Crater Endymion
38. Crater Hercules
39. Crater Atlas
40. Crater Mercurius
41. Crater Posidonius
42. Crater Zeno
43. Crater Le Monnier
44. Crater Plinius
45. Crater Vitruvius
46. Crแter Cleomedes
47. Crater Taruntius
48. Crater Manilius
49. Crater Archimedes
50. Crater Autolycus
51. Crater Aristillus
52. Crater Langrenus
53. Crater Goclenius
54. Crater Hypatia
55. Crater Theophilus
56. Crater Rhaeticus
57. Crater Stevinus
58. Crater Ptolemaeus
59. Crater Walter
60. Crater Tycho
61. Crater Pitatus
62. Crater Schickard
63. Crater Campanus
64. Crater Bulliadus
65. Crater Fra Mauro
66. Crater Gassendi
67. Crater Byrgius
68. Crater Billy [Mons Hansteen is to the North of Crater Billy]
69. Crater Crüger
70. Crater Grimaldi
71. Crater Riccioli
72. Crater Kepler
73. Crater Aristarchus [Crater Herodotus is West of Crater Aristarchus]
74. Crater Copernicus
75. Crater Pytheas
76. Crater Eratosthenes [near the Southwestern extreme of Montes Apenninus, 26]
77. Crater Mairan
78. Crater Timocharis
79. Crater Harpalus [Crater Pythagoras is North of Crater Harpalus]
80. Crater Plato

ที่มาเรื่อง : (นิพนธ์ ทรายเพชร) http://thaiastro.nectec.or.th/library/article/229/
ที่มาภาพ : http://thaiastro.nectec.or.th/library/uploads/2016/media-229-5848f5b6f0756.jpgLeave a Comment