พระพุทธศาสนากับดาราศาสตร์ พระพุทธศาสนากับพระจันทร์วันเพ็ญ บทบาทของพระจันทร์ในพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับดิถีดวงจันทร์ มีอยู่ 3 วัน ได้แก่

1. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้
1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” กล่าวคือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆ องค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

2. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน (เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว)

3. วันอาสฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้
1. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
3. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก กล่าวคือ ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
4. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
5. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก กล่าวคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอบคุณภาพประกอบจาก : https://omtimes.com/2016/05/buddha-full-moon-meditation/Leave a Comment