[ข้อมูล] วันอธิกวาร (Leap day) 29 กุมภาพันธ์ วันอธิกวาร กำหนดอย่างไร ปีที่มีอธิกวาร และปีอธิกสุรทิน

leap-day-29Febปีที่แบ่งตามรอบพระอาทิตย์ (สุริยคติ) มี 2 แบบ คือ
1. ปกติสุรทิน คือ มี 365 วัน
2. อธิกสุรทิน คือ มี 366 วัน (เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เรียกวันนี้ว่า “วันอธิกวาร (leap day)” เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบใช้เวลา 365 วัน 5 ชั่วโมง 49 นาที 16 วินาที ทุก 4 ปี ซึ่งมีการสะสม 24 ชั่วโมงเพิ่มเข้ามา จึงต้องมีการเพิ่มวันขึ้นมาหนึ่งวัน ในปี ค.ศ. ที่หารด้วย 4 ลงตัวจะมีอธิกวาร แต่ปี ค.ศ. ที่หารด้วย 100 ลงตัวไม่มีอธิกวาร ยกเว้นปี ค.ศ. ที่หารด้วย 400 ลงตัวจะมีอธิกวาร (เช่น ปี 1900 ไม่เป็นอธิกสุรทิน แต่ปี 2000, 2004 เป็นปีอธิกสุรทิน) ปีที่มี “อธิกวาร” เรียก “ปีอธิกสุรทิน (leap year)”

คำและความหมาย 
คำว่า อธิก- (อ่านว่า อะ-ทิ-กะ) หมายถึง “เกิน, เพิ่ม”
คำว่า วาร แปลว่า “วัน”
คำว่า สุรทิน มาจาก สุร + ทิน
คำว่า สุร แปลว่า “พระอาทิตย์”
คำว่า ทิน แปลว่า “วัน”

ภาพประกอบจาก :  http://kissfm.ro/blogs/brasov/files/2012/02/29feb-300×182.jpgLeave a Comment