ขอเชิญร่วมงานเสวนา 150 ปี เหตุการณ์สุริยุปราคาที่หว้ากอ “150th Anniversary King of Siam’s Eclipse”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ณ บ้านหว้ากอ ต. คลองวาฬ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าก่อนสองปี และได้เสด็จไปทอดพระเนตรการเกิดปรากฎการณ์ด้วยพระองค์เองพร้อมกับคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์จากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ ซึ่งในครั้งนั้นได้เกิดสุริยุปราคาตามการคำนวณของพระองค์อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ร่วมสังเกตการณ์ โดยดวงอาทิตย์ได้ถูกดวงจันทร์บังมิดดวงอยู่นานถึง 6 นาที 46 วินาที ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สยามและแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ทั้งนี้ในระดับนานาชาติสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยังได้ขนานนามปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนั้นว่า “King of Siam’s Eclipse”

บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการครบรอบ 150 ปี การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้แสดงพระปรีชาสามารถในด้านดาราศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล และร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในเดือนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงได้จัดงานเสวนาเรื่อง 150th Anniversary King of Siam’s Eclipse เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดาราศาสตร์และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในการนี้ บวท. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: [https://tast.or.th/]
และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: [https://goo.gl/forms/XtleSmqwAAFIQ65R2]

หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อ
คุณทิพวรรณ วัฒนากรนิยม
อีเมล์: thippawan.wat@biotec.or.th
โทร: 025646700 ต่อ 3514”Leave a Comment