ผู้แทนครู ในคณะทำงานฯ

สถานที่บันทึกภาพ : หอดูดาวเกิดแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2550 ขณะรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำวิจัยที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ (LESA) เรื่อง การศึกษาการแปรแสงและการสร้างแบบจำลองของดาว AS Ser

committee1committee2
ปี พ.ศ. 2555 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้รับแต่งตั้งจาก คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ กลุ่มครูผู้สอน บัณฑิตและผู้มีความสามารถพิเศษด้านดาราศาสตร์ (ผู้แทนกลุ่มครูผู้สอน) ประกอบกับได้รับโอกาสจาก นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย ให้มีส่วนร่วมทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ กลุ่มครูผู้สอน นี่จึงเป็นอีกหนึ่งในหลายเหตุผลที่สำคัญ สำหรับการมุ่งมั่นทำงานนี้อย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม หวังใจว่า พี่-น้อง-เพื่อนครูผู้สอนดาราศาสตร์ ที่มีความสามารถและมากประสบการณ์ จะได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานด้านดาราศาสตร์ศึกษา (astronomy education) ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าร่วมกันต่อไป

หมายเหตุ :: คลิก >> รายชื่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยLeave a Comment