แนะนำผู้เขียน

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Website :: www.krusmart.com, www.anantasook.com, www.astroeducation.com
E-mail :: anantasook@gmail.com
โทรศัพท์ 08-9028-6327

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545 วท.บ. (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนจาก สสวท.)
พ.ศ.2546 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนจาก สสวท.)
พ.ศ.2551 ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ.2554 ป.โท(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนจาก สสวท.)
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2546 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพท.สุรินทร์ เขต 3

พ.ศ. 2548 ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพท.สุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2551 ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพท.สุรินทร์ เขต 2
พ.ศ. 2553 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. 33
[พ.ศ. 2555 สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับทุนและลาศึกษาต่อภาคปกติ]

รางวัลเกียรติคุณที่สำคัญ
1. เกียรติบัตร ครูแกนนำสาขาวิทยาศาสตร์ ของ สพท. สุรินทร์ เขต 3 ปี 2548

2. โล่เกียรติคุณ ครูผู้ผลิตผลวิจัยดี มีคุณภาพประจำปี 2549 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. โล่เกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2550 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

4. เกียรติบัตร ครูต้นแบบสาขาวิทยาศาสตร์ ของ สพท. สุรินทร์ เขต 1 ปี 2550

5. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)” ของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2552
6. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2554
7. โล่เกียรติคุณ รางวัลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 ประเภทข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานของวิชาชีพ รวมถึงการสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษาอย่างดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้ไว้เมื่อ 16 มกราคม 2556  

การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สำคัญ
1. ปี พ.ศ. 2554-2557 ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (สายครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา)

2. ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย กลุ่มครูผู้สอน บัณฑิตและผู้มีความสามารถพิเศษด้านดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ผู้แทนกลุ่มครูผู้สอน)

ผลงานวิจัย
          1. ปี พ.ศ. 2547 เรื่อง การศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (ทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))

          2. ปี พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากแหล่งน้ำชลประทานบ้านลันแต้ ด้วยโครงการ “น้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี” (ทุนสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย)
          3. ปี พ.ศ. 2549 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้การสอนด้วยรูปแบบซิปปา (ทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
          4. ปี พ.ศ. 2550 เรื่อง การศึกษาการแปรแสงและการสร้างแบบจำลองของดาว AS Ser (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
          5. ปี พ.ศ. 2551 เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ครูสมาร์ทดอทคอม เพื่อพัฒนาเครือข่ายและวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
          6. ปี พ.ศ. 2552 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (วิจัยในชั้นเรียน)
          7. ปี พ.ศ. 2553 เรื่อง รูปแบบตัวแทนความคิดวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (ทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
          8. ปี พ.ศ. 2554 วิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการตัดสินใจของนักเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006)
          9. ปี พ.ศ. 2555 รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จำนวน 200,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ “การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาทในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
          1. ปี พ.ศ. 2550-2554 บรรณาธิการและผู้เขียนบทความในวารสาร สควค.
          2. ปี พ.ศ. 2551 โปสเตอร์ “โบราณดาราศาสตร์และธรณีวิทยา จากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์”
          3. ปี พ.ศ. 2554 โปสเตอร์ “จังหวัดในราชอาณาจักรไทย”
          4. ปี พ.ศ. 2554 หนังสือ บทเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อำเภอโนนนารายณ์ ; ISBN 978-616-202-355-2

การนำเสนอผลงานวิชาการ
          1. ปี 2549 นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 16 วันที่ 20-23 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          2. ปี 2550 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้การสอนด้วยรูปแบบซิปปา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 17 วันที่ 17-22 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          3. ปี 2551 นำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เรื่อง “ครุวิจัยดาราศาสตร์ :: การศึกษาการแปรแสงและการสร้างแบบจำลองของดาว AS Ser” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 18 วันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
          4. ปี 2552 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง “โบราณดาราศาสตร์และธรณีวิทยา จากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 19 วันที่ 26-28 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
          5. ปี 2553 นำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม Point Asia ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ ในงาน Lab School Symposium “โรงเรียนในฝัน:นวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพื่อคุณภาพนักเรียน” วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
          6. ปี 2553 นำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง Grade 12 Students’ Decision Making Process in Physics Learning about Nuclear Physics (Atomic for Peace) Through Yuenyong (2006) Science Technology and Society Approach ใน
งาน EAI Conference 2010 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ The Hong Kong Institute of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
          7. ปี 2554 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ของ Yuenyong (2006)” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 20 วันที่ 11-13 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          8. ปี 2554 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006)” ในงานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          9. ปี 2554 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง  The Poster for Archaeo-Astronomy and Geology of  Prasats in Surin Province: the Learning Material ในงาน International Conference on Educational Research (ICER), 9-10 September 2011 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          10. ปี 2556 นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Grade 12 Students’ Decision Making Process in Physics Learning about Nuclear Physics (Safety for Radioactivity) Through Yuenyong (2006) Science Technology and Society Approach” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 21 วันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556Leave a Comment