[Infographic] อินโฟกราฟฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ทุนสนับสนุนจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลงานของ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุขLeave a Comment