[Infographic] อินโฟกราฟฟิกภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม


อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ทุนสนับสนุนจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลงานของ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุขLeave a Comment