[คลิป] วีดิทัศน์ประกอบการเรียน สสวท. เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (EMS)

smeเนื้อหา ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ หรือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ เป็นเนื้อหาดาราศาสตร์ที่มีการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนด 10 ชั่วโมง คุณครูสามารถใช้คลิปวิดีโอนี้ประกอบการสอนในบทดังกล่าวได้ โดยการเรียนจากการชมคลิปวิดีโอนี้ จะสามารถทำให้นักเรียนเกิดแนวความคิดต่อเนื่อง ดังนี้
     1. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ทำให้คนบนโลกสังเกตเห็น ดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ เคลื่อนที่ปรากฏจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
     2. การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดทิศ กลางวันและกลางคืน
     3. เมื่อเราขยายขอบเขตของโลกไปในอวกาศจะได้ทรงกลมสมมติครอบโลกอยู่ เรียกว่า ทรงกลมฟ้า
     4. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โดยโคจรในลักษณะแกนโลกเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศา จากแนวตั้งฉากกับระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
     5. การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดู การเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
     6. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง อุปราคา
ชมคลิปวิดีโอหรือใช้คลิปประกอบการเรียนการสอน ดังนี้

หมายเหตุ : ผลิตโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)Leave a Comment