แผ่นตรวจสอบชนิดของเมฆ แผนภาพลักษณะของเมฆ สื่อจำแนกความสูงของเมฆ สื่อการเรียนรู้เรียกชื่อเมฆ

คุณครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องการสำรวจและจำแนกชนิดของเมฆและระดับความสูงของเมฆชนิดต่างๆ ได้ โดยการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะดังภาพ สื่ออย่างง่ายนี้มีการไล่ระดับความสูงของเมฆจากเมฆชั้นต่ำ เมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูง  แต่ละชั้นก็มีชื่อและลักษณะของเมฆชนิดต่างๆ ไว้เทียบกับภาพเมฆที่เห็นจริงผ่านช่องที่เจาะไว้ตรงกลางกระดาษ เคลือบกระดาษให้แข็ง เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อจำแนกและระบุชื่อของเมฆที่ความสูงต่างๆ กันได้ 

วันไหนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมฆมากพอประมาณ คุณครูสามารถนำสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวมาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำรวจชนิดของเมฆนอกชั้นเรียนได้ และพบว่ากิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้อย่างมาก

ขอบคุณภาพประกอบและเรื่องราวจาก คุณครูเอมอร มณีศรี โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย (ภาพกิจกรรมเดือนกันยายน 2560)Leave a Comment