Latest วัดเส้นรอบวงโลก News

[ชนะเลิศ] นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ม.ปลาย ดาราศาสตร์ ระดับคุณภาพดีมาก ลำดับที่ 1

12-13 กันยายน 2558 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ...

ภาพกิจกรรมปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการโทคโนโลยีสารสนเทศ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัติ

ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการโทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัติ (ปฏิบัติการวสันตวิษุวัติ วัดขนาดโลก) ภาพที่ ...

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 1. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ผลการทำปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต และรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมวัดขนาดโลก

 ตารางแสดงผลการทำปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ไทย-นิวซีแลนด์ [21 มีนาคม 2557] ทีมที่   พิกัด   ความสูงเสา (cm) ความยาวเงา (cm) tan A   มุม ...

ปฏิบัติการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ซีกฟ้าเหนือใต้ ไทย-นิวซีแลนด์ [21 มีนาคม 2557]

วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มาตั้งฉากกับผิวโลกที่เส้นศูนย์สูตร เวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวัน เหตุการณ์นี้ ...

ตารางค่าตรีโกณมิติ ระยะมุม Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ สำหรับหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์

ตารางแสดงค่า Sin Cos Tan ของมุมองศาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อ Gnomon (เมื่อคุณครูและนักเรียนหาค่า tan ของมุม a ได้แล้ว ...

วิธีการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวง (ลองจิจูด) โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส

การทำปฏิบัติการคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยใช้หลักการของอีราโทสทีเนส จะต้องหาคู่ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในแนวแส้นแวง (ลองกิจูด) เดียวกัน  โดยมีระยะทางห่างกันอย่างน้อย ...

ประวัติอีราโทสทีเนส และผลงานการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกแนวเส้นแวงด้วยเงาของดวงอาทิตย์

อีราโทสทีเนส (Eratosthenes) เป็นนักภูมิศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งภูมิศาสตร์” (father of geography) เนื่องจากว่า ระหว่างที่ปราชญ์ท่านอื่นให้ความสนใจต่อการบรรยายทางภูมิศาสตร์อยู่นั้น ...

ปฏิบัติการ Eratosthenes วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาวเส้นรอบวงโลกที่ อพวช.

        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...