Latest โครงการครูเซิร์น News

ที่มาสมการชาชิโย หรือสมการ Correlation Energy สมการส่วนสุดท้ายของทฤษฎี DFT Density Functional Theory

สมการของอาจารย์ทีปานิส ชาชิโย เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่เรียกว่า Density Functional Theory เรียกย่อๆว่า DFT ซึ่งเจ้า DFT เนี่ย มันเป็นทฤษฏีที่พยายามจะแก้สมการหาสมบัติต่างๆของอิเล็กตรอน ...

สมการชาชิโย Chachiyo’s formula สมการฟิสิกส์ โดยทีปานิส ชาชิโย เจ้าของสมการ Correlation Energy ที่เรียบง่าย

งานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกนำมาพาดหัวข่าวในวารสาร ...

[WOW] 4 ธาตุใหม่ ในตารางธาตุ ล่าสุด IUPAC บรรจุสี่ธาตุใหม่ ในตารางธาตุ 4 ธาตุใหม่ ใครค้นพบ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 IUPAC ได้ประกาศว่า มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่ามีธาตุทั้ง 4 อยู่จริง พวกมันเป็นกลุ่มของเลขอะตอมที่ 113 115 117 และ 118 โดยในกลุ่มธาตุทั้งสามที่มีขนาดใหญ่นี้ค้นพบโดยทีมวิจัยจาก ...

[CERN2555] Black Box และ Cloud Chamber สื่อการสอนฟิสิกส์จากครูเซริ์น ปี 2555 สู่เด็กไทย

ประเทศไทยได้ดำเนินตามโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ให้แก่เด็ก ...

การค้นพบอนุภาคฮิกส์ Higgs Boson อนุภาคพระเจ้า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางฟิสิกส์อนุภาค ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

อนุภาคฮิกส์ (Higgs particle) หรือ ฮิกส์โบซอน (Higgs boson) เป็นอนุภาคมูลฐาน(Elementary particle) ชนิดหนึ่ง ตามแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) จัดอยู่ในกลุ่มอนุภาคโบซอน นักวิทยาศาสตร์พยายามทำการทดลองเพื่อค้นหาการเกิดของอนุภาคนี้ ...

แบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) คืออะไร [The Standard Model ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน]

แบบจำลองมาตรฐาน (standard Model) เป็นกลุ่มของทฤษฎีที่รวบรวมความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน (elementary particle) และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ 3 ชนิด คือ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม ...

ความแตกต่างของการศึกษาฟิสิกส์ดั้งเดิม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค (ฟิสิกส์พลังงานสูง)

ที่มา : http://cph-theory.persiangig.com/13-MatterToQuarks.jpg ฟิสิกส์ดั้งเดิม (classical Physics) ศึกษาโครงสร้างของสสารวัตถุ (matter) ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ทรงมวล มีความแข็ง ฟิสิกส์อะตอม (Atomic Physics) ศึกษาโครงสร้างอะตอมทั้งอะตอม ...

แบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคเซิร์น สุดยอด ไทยคิด ไทยสร้าง Science Show สื่อการสอนเซิร์น

อาจารย์ราม ติวารี นักวิชาการสาขาฟิสิกส์ สสวท. และทีมงาน ได้สร้างแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาค “เซิร์น” Cern ให้ครูและผู้สนใจได้ชม กระบวนการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ...

ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน โครงการอนุภาคน้อย 2013

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน” หรือ “โครงการอนุภาคน้อย ...

บทบาทของโครงการเซิร์นกับโอกาสของครูฟิสิกส์ไทย [ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น]

          เซิร์น (CERN) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า European Organization for Nuclear Research (อังกฤษ) หรือ Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire (ฝรั่งเศส) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค   ...