Latest โครงการครูเซิร์น News

Chachiyo-formula2

ที่มาสมการชาชิโย หรือสมการ Correlation Energy สมการส่วนสุดท้ายของทฤษฎี DFT Density Functional Theory

สมการของอาจารย์ทีปานิส ชาชิโย เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่เรียกว่า Density Functional Theory เรียกย่อๆว่า DFT ซึ่งเจ้า DFT เนี่ย มันเป็นทฤษฏีที่พยายามจะแก้สมการหาสมบัติต่างๆของอิเล็กตรอน ...
Chachiyo-formula1

สมการชาชิโย Chachiyo’s formula สมการฟิสิกส์ โดยทีปานิส ชาชิโย เจ้าของสมการ Correlation Energy ที่เรียบง่าย

งานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกนำมาพาดหัวข่าวในวารสาร ...
sn-PeriodicTable

[WOW] 4 ธาตุใหม่ ในตารางธาตุ ล่าสุด IUPAC บรรจุสี่ธาตุใหม่ ในตารางธาตุ 4 ธาตุใหม่ ใครค้นพบ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 IUPAC ได้ประกาศว่า มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่ามีธาตุทั้ง 4 อยู่จริง พวกมันเป็นกลุ่มของเลขอะตอมที่ 113 115 117 และ 118 โดยในกลุ่มธาตุทั้งสามที่มีขนาดใหญ่นี้ค้นพบโดยทีมวิจัยจาก ...
Black-Box

[CERN2555] Black Box และ Cloud Chamber สื่อการสอนฟิสิกส์จากครูเซริ์น ปี 2555 สู่เด็กไทย

ประเทศไทยได้ดำเนินตามโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ให้แก่เด็ก ...
higgs-photon

การค้นพบอนุภาคฮิกส์ Higgs Boson อนุภาคพระเจ้า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางฟิสิกส์อนุภาค ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

อนุภาคฮิกส์ (Higgs particle) หรือ ฮิกส์โบซอน (Higgs boson) เป็นอนุภาคมูลฐาน(Elementary particle) ชนิดหนึ่ง ตามแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) จัดอยู่ในกลุ่มอนุภาคโบซอน นักวิทยาศาสตร์พยายามทำการทดลองเพื่อค้นหาการเกิดของอนุภาคนี้ ...
standard-model

แบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) คืออะไร [The Standard Model ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน]

แบบจำลองมาตรฐาน (standard Model) เป็นกลุ่มของทฤษฎีที่รวบรวมความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน (elementary particle) และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ 3 ชนิด คือ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม ...
MatterToQuarks

ความแตกต่างของการศึกษาฟิสิกส์ดั้งเดิม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค (ฟิสิกส์พลังงานสูง)

ที่มา : http://cph-theory.persiangig.com/13-MatterToQuarks.jpg ฟิสิกส์ดั้งเดิม (classical Physics) ศึกษาโครงสร้างของสสารวัตถุ (matter) ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ทรงมวล มีความแข็ง ฟิสิกส์อะตอม (Atomic Physics) ศึกษาโครงสร้างอะตอมทั้งอะตอม ...
lhc-model

แบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคเซิร์น สุดยอด ไทยคิด ไทยสร้าง Science Show สื่อการสอนเซิร์น

อาจารย์ราม ติวารี นักวิชาการสาขาฟิสิกส์ สสวท. และทีมงาน ได้สร้างแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาค “เซิร์น” Cern ให้ครูและผู้สนใจได้ชม กระบวนการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ...
small-particle

ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน โครงการอนุภาคน้อย 2013

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฏีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน” หรือ “โครงการอนุภาคน้อย ...
cernteacher

บทบาทของโครงการเซิร์นกับโอกาสของครูฟิสิกส์ไทย [ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น]

          เซิร์น (CERN) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า European Organization for Nuclear Research (อังกฤษ) หรือ Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire (ฝรั่งเศส) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค   ...