Latest A : รางวัลดีเด่น News

[ชนะเลิศ] ครูดีเด่นสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน ...

[ชนะเลิศ] สุดยอดครูไทยหัวใจไอที (ดาราศาสตร์ศึกษา) Thailand Innovative Teachers Leader Award 2016

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ...

[รองชนะเลิศ] การจัดการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ โดยใช้ทวิก Twig เป็นสื่อในการจัดกิจกรรม

ที่มา : ประกาศผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 : คลิกเลย >> [http://www.aksorninspire.com/ATIcontest/winner/]

[ชนะเลิศ] นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ม.ปลาย ดาราศาสตร์ ระดับคุณภาพดีมาก ลำดับที่ 1

12-13 กันยายน 2558 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ...