Latest นวัตกรรมการสอน News

CanSat คืออะไร? CanSat ดาวเทียมกระป๋อง การปล่อยแคนแซท การทำงานของ CanSat ประโยชน์ CanSat

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จำลองการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท ...

[TACS2016] โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

โครงงานเรื่อง การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

[TACS2016] ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล

โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ...

[ข่าวในพระราชสำนัก] ครูไทย ITLA2016 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับถ้วยพระราชทานและถวายรายงานผลงานด้าน IT

26 กันยายน 2559 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

[คลิป] ผลงานชนะเลิศ ITLA2016 ของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 1 ใน 10 ครูไทยหัวใจไอที ปี 2559

คลิปผลงานชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ITLA2016 ของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เรื่อง การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ส่งเสริมความเข้าใจและฝึกวิจัยการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ...

[ITLA2016] ประมวลบรรยากาศและความรู้สึก ผู้เข้าแข่งขัน ITLA2016 นำเสนอนวัตกรรมการสอนบูรณาการกับสื่อ ICT

รวมความสนุก ความประทับใจ ความอบอุ่น และมิตรภาพ จากครูไทยทั่วประเทศทุกสังกัด ในการแข่งขันและประกวดการนำเสนอผลงานสุดยอดครูไทย หัวใจไอที ปี พ.ศ. ...

สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์ ผลงานของครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ดาราศาสตร์ ในประชาชาติธุรกิจ (22-25 กันยายน 2559)

บทสัมภาษณ์นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เกี่ยวกับผลงานด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (การโคจรของวัตถุท้องฟ้า) ของครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ...

พิธีรับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา รับโล่รางวัลพระราชทานฯ ปี 2559

3 กันยายน 2559 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 100,000 บาท เข็มและเกียรติบัตร ...

[โปสเตอร์] กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนเรียนร่วม ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โปสเตอร์ Best Practice ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ...

(ตัวอย่าง) เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม เอกสารประเมิน 4 ด้าน ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย)

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 มีความยินดีที่จะเผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครรับการคัดเลือกครูดีเด่น ...