Latest ความคิดทางเวลา News

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสุริยุปราคา สุริยุปราคากับดาราศาสตร์ไทย [สถาบันพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย]

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังจะศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ...

การเปรียบเทียบเวลาแบบจันทรคติกับแบบสุริยคติ

การนับเวลาแบบจันทรคติ  เป็นการนับช่วงเวลาโดยยึดการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ซึ่งเมื่อดวงจันทร์รอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม วันทางจันทรคติจึงเรียกว่า  ...

ปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ เป็นปฏิทินแบบจันทรคติอย่างแท้จริง ดาราศาสตร์ในศาสนาอิสลาม

ปฏิทินอิสลาม ปฏิทินมุสลิม หรือปฏิทินฮิจเราะห์ (Islamic Calendar) เป็นปฏิทินที่ใช้โดยชาวมุสลิมทั่วโลก ในการกำหนดวันสำคัญและเทศกาลต่างๆในรอบปี โดยเป็นปฏิทินที่ถือว่าเป็น ...

Bangkok Mean Time เวลามาตรฐานชาติแรกของโลก กำหนดที่ประเทศไทย การกำหนดเวลาสากลของไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทีมีพระอัจฉริยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งซึ่งทำให้เราชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์  ...

เวลาออมแสง เวลาที่หายไปและเพิ่มขึ้น เรื่องควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างแดน การคิดเวลาออมแสง

ในอดีต เมืองสำคัญของโลก จะกำหนดเวลาของตนเองโดยอิงกับเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเมืองนั้นๆ ตอนเที่ยงวัน แต่ปัญหาคือ เมืองที่อยู่ห่างกันไม่กี่องศา ...