Latest โครงงานนักเรียน News

[เจ๋งมาก] โครงงานดาราศาสตร์นักเรียน จากงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการดาราศาสตรฺ์เพื่อเยาวชน ครั้งที่  1 001.การศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุม – โดยนางสาวจิณห์นิภา   เปลี่ยนสมัย   โรงเรียนเชียงคำวิทยาม 002.การหาพารามิเตอร์ของดาวคู่อุปราคา ...