Latest โครงงานนักเรียน News

[TACS2016] โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

โครงงานเรื่อง การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

[TACS2016] ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล

โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ...

[TACS2015] การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า

โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ...

[TACS2015] โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ

โครงงานเรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

[เจ๋งมาก] โครงงานดาราศาสตร์นักเรียน จากงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการดาราศาสตรฺ์เพื่อเยาวชน ครั้งที่  1 001.การศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุม – โดยนางสาวจิณห์นิภา   เปลี่ยนสมัย   โรงเรียนเชียงคำวิทยาม 002.การหาพารามิเตอร์ของดาวคู่อุปราคา ...