Latest Infographic News

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[โปสเตอร์] กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนเรียนร่วม ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โปสเตอร์ Best Practice ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ...