[Infographic] สรุป Concept โครงสร้างของโลก สรุปเนื้อหา โครงสร้างของโลก

Infographic โครงสร้างของโลก  เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook] google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "7640784554"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 90;

[Infographic] สรุป Concept ชั้นบรรยากาศของโลก การจำแนกชั้นของบรรยากาศโลก ระดับชั้นบรรยากาศ

Infographic : ชั้นของบรรยากาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชนิดของเมฆ สกุลของเมฆ ประเภทของเมฆ การจำแนกระดับชั้นของเมฆ

Infographic : สกุลของเมฆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] การดูดาวหน้าหนาว วิธีดูดาวหน้าหนาว สามเหลี่ยมฤดูหนาว มาดูดาวหน้าหนาวกันเถอะ

Infographic : มาดูดาวหน้าหนาวกัน เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร สรุป Concept ดาวอังคาร ความรู้เรื่องดาวอังคาร

Infographic : เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept วัตถุจากอวกาศ วัตถุต่างๆ จากอวกาศ การเรียกชื่อวัตถุจากนอกโลก

Infographic : วัตถุต่างๆ จากอวกาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ รู้จักวันศารทวิษุวัต วสันตวิษุวัต ครีษะมายัน เหมายัน

Infographic : วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ สรุปเนื้อหา วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

Infographic : วิวัฒนาการของดาวฤกษ์, จุดจบของดาวฤกษ์ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

แผ่นตรวจสอบชนิดของเมฆ แผนภาพลักษณะของเมฆ สื่อจำแนกความสูงของเมฆ สื่อการเรียนรู้เรียกชื่อเมฆ

คุณครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องการสำรวจและจำแนกชนิดของเมฆและระดับความสูงของเมฆชนิดต่างๆ ได้ โดยการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะดังภาพ ...

การขับถ่ายในอวกาศ และนวัตกรรมดับกลิ่นอุจจาระ หอมไร้กลิ่นรบกวน

นักบินอวกาศขี้เยี่ยวยังไง??  ใครรู้บ้าง??  รู้ไหมว่า การที่ขี้จะหลุดจากรูตูดได้ ต้องใช้แรงโน้มถ่วง ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วง แล้วนักบินอวกาศขี้ยังไง ...