แผนฯ 13 ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ 2

Astroplan13 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเลย >> [แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ (2)] หมายเหตุ : สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ ...

แผนฯ 12 ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ 1

Astroplan12 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเลย >> [แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ (1)] หมายเหตุ : สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ ...

แผนฯ 11 กาแล็กซี่และกาแล็กซี่ทางช้างเผือก

Astroplan11 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเลย >> [แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 กาแล็กซี่ฯ] หมายเหตุ : สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...

แผนฯ 10 ดาราศาสตร์และการเกิดเอกภพ

Astroplan10 from SAKANAN ANANTASOOK ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเลย >> [แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ดาราศาสตร์และการเกิดเอกภพ] หมายเหตุ : สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ ...

เค้าโครงการสอนและลำดับแผนการจัดการเรียนรู้

เค้าโครงการสอนและลำดับที่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว31104 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   แผนการสอนที่ เรื่อง จำนวนคาบ วัน ...

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว๓๑๑๐๔   สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่าง ...

คำอธิบายรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

คำอธิบายรายวิชา วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว๓๑๑๐๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ —————————————————————————————————————— ...