มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว๓๑๑๐๔   สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่าง ...

คำอธิบายรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

คำอธิบายรายวิชา วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว๓๑๑๐๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ —————————————————————————————————————— ...